Skip to main content


Mai được xổng chuồng rồi. Chán cơm cách ly. Chán cả lịch trình ăn-ngủ 24/24 trong khu cách ly rồi. Tối mai được ăn cơm nhà nè
#nhatkycachly