Skip to main content


Sách đang đọc dở: bộ Thám tử Kỳ Phát 6 tập.
Kể ra off hết facebook hay twitter để chuyên tâm đọc cho hết, cũng khó 😪😪😪