Skip to main content


Ngày thứ 8 cách ly tập trung. Cơm no bò cưỡi, ngủ dậy là thấy đói. Cơ mà chắc là chả lên được cân.